Visit to Bishopbriggs Childcare Centre

 

 

January 2015

Bha sgoilearan bho clas 5/6/7 a' seinn orain agus a leughadh sgeulachdan dhan chloinn.

Children from P5/6/7 performed some Gaelic songs and read Gaelic stories to the children at the nursery.