School Information

photoThe school is very much a part of the local community and everyone, pupils, staff, parents and friends have an important role to play in the life of our school we are committed to sharing information about all aspects of school life with parents and the wider community.

This section details information about the many and varied aspects of school life such as:

  • School Holidays
  • Medical Information forms
  • Parent Guides
  • Newsletter

 

Fiosrachadh mun Sgoil

 

‘Se pàirt den choimhearsnachd ionadail a th’anns an sgoil. Tha a h-uile duine – sgoilearan, luchd-obrach, pàrantan agus caraidean cudromach do bheatha na sgoile. Tha dealas againn airson fiosrachadh a sgaoileadh do phàrantan agus don choimhearsnachd.

Tha an earrann seo a’ toirt seachad fiosrachadh mu bheatha na sgoile mar:

·         saor-làithean na sgoile

·         foirmean meadaigeach

·         stiùireadh dha pàrantan

·         cuairt-litir